Paevez Rahman Jibon to Malsha Tharupathi
Six! Played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Hiran Jayasundara
OUT! c Rizwan Chowdhury b Paevez Rahman Jibon.
Hiran Jayasundara (wk) c R Chowdhury b PR Jibon 35 (42b 3x4 1x6)
Paevez Rahman Jibon to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Maruf Mridha to Hiran Jayasundara
1 run, played towards square leg.
Maruf Mridha to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Maruf Mridha to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Maruf Mridha to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Maruf Mridha to Vishwa Rajapakse
Leg bye.
Maruf Mridha to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid wicket.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
No run, played towards point.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
2 runs, played towards mid off.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
1 run, played towards point.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
Six! Played towards mid wicket.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Vishwa Rajapakse
1 run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid on.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
No run.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid on.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid wicket.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
Four! Played towards third man.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Vishwa Rajapakse
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Vishwa Rajapakse
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards third man.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
No run, played towards covers.
Md. Shihab James to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid on.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
1 run, played towards mid on.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
No run, played towards covers.
Md. Shihab James to Vishwa Rajapakse
No run.
Md. Shihab James to Sineth Jayawardene
OUT! c Ashiqur Rahman Shibli b Md. Shihab James.
Sineth Jayawardene c AR Shibli b MS James 101 (122b 9x4 2x6)
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
2 runs, played towards fine leg.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
2 runs, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Ariful Islam to Hiran Jayasundara
No run.
Ariful Islam to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid on.
Ariful Islam to Hiran Jayasundara
Four! Played towards mid wicket.
Ariful Islam to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards square leg.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
1 run, played towards square leg.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
Four! Played towards covers.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
1 run, played towards mid off.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
Four! Played towards covers.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
No run, played towards third man.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
No run, played towards mid on.
Jishan Alam to Hiran Jayasundara
No run, played towards point.
Jishan Alam to Shevon Daniel
OUT! lbw b Jishan Alam.
Shevon Daniel (c) lbw J Alam 15 (18b 2x4 0x6)
Jishan Alam to Shevon Daniel
No run, played towards covers.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
No run, played towards covers.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
Four! Played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
Wide.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
No run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
1 run, played towards third man.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Shevon Daniel
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid on.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
1 run, played towards third man.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
1 run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
Wide.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
Wide.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
1 run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Md. Rohanat Doullah Borson to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid wicket.
Md. Rohanat Doullah Borson to Shevon Daniel
1 run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid wicket.
Paevez Rahman Jibon to Shevon Daniel
1 run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Shevon Daniel
No run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Shevon Daniel
Four! Played towards mid wicket.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards square leg.
Paevez Rahman Jibon to Shevon Daniel
1 run, played towards mid on.
Ariful Islam to Shevon Daniel
1 run, played towards mid off.
Ariful Islam to Shevon Daniel
No run, played towards square leg.
Ariful Islam to Shevon Daniel
No run, played towards square leg.
Ariful Islam to Shevon Daniel
No run, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Shevon Daniel
1 run, played towards mid wicket.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Jishan Alam to Shevon Daniel
2 Wides.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
OUT! st Shiam Hossain Dipu b Jishan Alam.
Dinura Kalupahana st SH Dipu b J Alam 10 (21b 0x4 0x6)
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards square leg.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid wicket.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid off.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards covers.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
Six! Played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards mid wicket.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Ariful Islam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards point.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
Six! Played towards square leg.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Ariful Islam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid wicket.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards covers.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
2 runs, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards square leg.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run.
Ariful Islam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards covers.
Ariful Islam to Dinura Kalupahana
No run, played towards covers.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid wicket.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid on.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards fine leg.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards square leg.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards mid wicket.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
No run, played towards covers.
Jishan Alam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Jishan Alam to Dinura Kalupahana
1 run, played towards mid on.
Jishan Alam to Hirun Kapurubandara
OUT! lbw b Jishan Alam.
Hirun Kapurubandara lbw J Alam 52 (51b 9x4 1x6)
Jishan Alam to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Ariful Islam to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards mid on.
Ariful Islam to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards square leg.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
Four! Played towards square leg.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Ariful Islam to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards point.
Ariful Islam to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Ariful Islam to Hirun Kapurubandara
No run.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Ariful Islam to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards square leg.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards third man.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards mid off.
Md. Rafi Uzzaman to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid wicket.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid on.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards point.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rafi Uzzaman to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Md. Rafi Uzzaman to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards fine leg.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
2 runs, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid off.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards mid wicket.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards mid on.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards point.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
1 run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run, played towards mid on.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards covers.
Paevez Rahman Jibon to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Paevez Rahman Jibon to Sineth Jayawardene
1 run, played towards mid wicket.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid wicket.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards covers.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards square leg.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Six! Played towards mid wicket.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
Wide.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid off.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards covers.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
No run, played towards covers.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
Four! Played towards mid wicket.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
1 run, played towards square leg.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid on.
Maruf Mridha to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards point.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
1 run, played towards third man.
Maruf Mridha to Sineth Jayawardene
Wide.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Four! Played towards fine leg.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards mid off.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
Wide.
Md. Rohanat Doullah Borson to Hirun Kapurubandara
No run, played towards point.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
OUT! run out (Dinura Kalupahana / Hiran Jayasundara).
Ahrar Amin (c) run out (Dinura Kalupahana / Hiran Jayasundara) 50 (70b 3x4 2x6)
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid on.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
Wide.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
Leg bye.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid on.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
1 run, played towards square leg.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid off.
Dinura Kalupahana to Ahrar Amin
No run, played towards mid off.
Dinura Kalupahana to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid on.
Dinura Kalupahana to Md. Rohanat Doullah Borson
No run, played towards mid off.
Dinura Kalupahana to Md. Rohanat Doullah Borson
Four! Played towards third man.
Dinura Kalupahana to Md. Rohanat Doullah Borson
2 runs, played towards mid off.
Dinura Kalupahana to Ahrar Amin
1 run, played towards point.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
1 run, played towards mid off.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
No run.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
Six! Played towards mid off.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
Wide.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
Four! Played towards mid wicket.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid on.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
No run, played towards third man.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
No run, played towards square leg.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
Four! Played towards point.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
No run.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
No run.
Garuka Sanketh to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards square leg.
Garuka Sanketh to Md. Rohanat Doullah Borson
Wide.
Garuka Sanketh to Md. Rohanat Doullah Borson
Four! Played towards mid off.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
No run, played towards mid on.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
No run, played towards mid on.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
2 Wides.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
No run, played towards third man.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
2 runs, played towards mid wicket.
Duvindu Ranatunga to Md. Rohanat Doullah Borson
No run, played towards point.
Duvindu Ranatunga to Ahrar Amin
1 run, played towards mid on.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
1 run, played towards covers.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
No run.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
Four! Played towards mid wicket.
Garuka Sanketh to Ahrar Amin
4 Leg byes.
Garuka Sanketh to Md. Rohanat Doullah Borson
1 run, played towards mid wicket.
Garuka Sanketh to Paevez Rahman Jibon
OUT! lbw b Garuka Sanketh.
Paevez Rahman Jibon lbw G Sanketh 14 (11b 1x4 1x6)
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
1 run, played towards third man.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
No run, played towards covers.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
Four! Played towards mid wicket.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
No run, played towards point.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
Six! Played towards mid wicket.
Shevon Daniel to Ahrar Amin
1 run, played towards mid off.
Vishva Lahiru to Paevez Rahman Jibon
No run, played towards third man.
Vishva Lahiru to Ahrar Amin
1 run, played towards mid on.
Vishva Lahiru to Ahrar Amin
No run, played towards point.
Vishva Lahiru to Ahrar Amin
No run, played towards point.
Vishva Lahiru to Paevez Rahman Jibon
1 run, played towards mid on.
Vishva Lahiru to Paevez Rahman Jibon
No run.
Shevon Daniel to Ahrar Amin
No run, played towards mid wicket.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
1 run, played towards mid on.
Shevon Daniel to Ahrar Amin
1 run, played towards mid off.
Shevon Daniel to Paevez Rahman Jibon
1 run, played towards mid off.
Shevon Daniel to Ahrar Amin
1 run, played towards mid wicket.
Shevon Daniel to Ahrar Amin
No run, played towards mid off.