SHOP
NEW
Playing 11 for the match
BEL
FRA
A Raza
WK
H Alodin Jackson
WK
M Muhammad
BAT
I Jabarkhel
BOWL
S Sefat
AR
N Amjad
AR
A Razzaq
AR
A Mahathir
AR
K Ahmadi
AR
A Jabarkhel
BAT
M Ekrami
BOWL
D Ahmadzai
BOWL
O Malik Khel
WK
L Canessane
BAT
R Faiz
BOWL
R Mangal
BOWL
S Zakhil
BAT
R Mangal
BOWL
S Ahmadzai
BOWL
S Santhirakumaran
BAT
S Butt
BAT
Z Ahmad
AR
Bench
M Sulaiman
BAT
J Ahamed
BAT
O Rahimi
BAT
R Gunarasa
BOWL
W Raja
BOWL
Z Shah
BOWL
Corporate Office: Unit No. 1201-1202, 12th Floor, Wing A, One BKC, G Block, Plot No.66, Bandra Kurla Complex,Bandra- Mumbai City MH 400051 IN